• ජාතීන්ගේ ප්‍රශ්නයට ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විසඳුමක්
  • Jatīngē prashnayaṭa prajātāntrika visadumak