• සංවිධාන කමිටු වාර්තාව සහ විගණනය කළ ගිණුම් වාර්තාව/அமைப்புக் குழுவின் அறிக்கையும் ஆய்வு செய்யப்பட்ட கணக்கறிக்கையும்/Report of the Organizing Committee and the Audited Statement of Accounts
  • Saṁvidhāna kamiṭu vārtāva saha vigaṇanaya kaḷa giṇum vārtāva