• ලංකා කම්කරු සමිති සම්මේලනය - 19 වෙනි සම්මේලන වාරය - ප්‍රධාන ලේකම්ගේ වාර්තාව
  • Laṃkā Kamkaru Samiti Sammēlanaya - 19 veni sammēlana vāraya – pradhāna lēkamgē vārtāva