• නව මිනිසත් බවකට කාන්තා මනාපය
  • Nava minisat bavakaṭa kāntā manāpaya