• ඇය : ලංකාවේ කම්කරු ස්ත්‍රිය - වැඩමුළු වාර්තාවක්
  • Ăya: laṃkāvē kamkaru striya - văḍamuḷu vārtāvak