• Aurat March 2020
  • Zabardastī shādī g̲h̲air qānūnī
  • Merī marẓī