• දේවසරණාරාමය ව්‍යවස්ථාව
  • Dēvasaraṇārāmaya vyavasthāva