• විමුක්ති ප්‍රකාශන : ජාතිවාදි ගැටළු (No. 30)
  • Vimukti Prakāśana : jātivādi găṭaḷu