• විමුක්ති ප්‍රකාශන : කාන්තා විමුක්තිය (May 1975 (No. 1))
  • Vimukti Prakāśana : Kāntā vimuktiya