• இந்திய குடியுரிமை சட் டம் சி. ஏ. ஏ : இதை நீங்கள் ஏன் முழுமையாக எதிர்க வேண்டும்
  • Intiya Kuṭiyurimai Caṭṭam ci. e. e : Itai nīṅkal̤ eṉ muḻumaiyāka ĕtirka veṇṭum