• ලක්ෂ්මන් වික්‍රමසිංහ රදගුරුතුමා ජීවිතය හා සේවය
  • Lakṣman Vikramasiṁha radagurutumā jīvitaya hā sēvaya