• Elthōmen loipon kai epi tous euangelistas kai apostolous...