• Adelphikē didaskalia pros tous heuriskomenous kata pasan tēn Ōthōmanikēn epikrateian Graikous : eis antirrēsin kata tēs pseudōnymōs en onomati tou Makariōtatou Patriarchou Hierosolymōn ekdotheisēs en Kōnstantinōpolei Patrikēs didaskalias