• [芥子園畫傳三集 / 王槩, 王蓍, 王臬輯].
  • [Jie zi yuan hua zhuan san ji / Wang Gai, Wang Shi, Wang Nie ji].