• Poiēseis Homērou amphō, ēte Ilias kai ē Odysseia, upo te Iakōbou tou Mikyllou kai Iōacheimou Kamerariou spoudaiōs pros tēn nyni ekdosin paraskeuastheisai (title romanized). Opus utrumque Homeri Iliados et Odysseae, diligenti opera Iacobi Micylli & Ioachimi Camerarii recognitum. Prophyrio [sic] philosophou Homērika zētēmata. Tou autou Porphyriou Peri tou en Odysseia tōn nymphōn antrou (title romanized). Porphyrii philosophi Homericarum quæstionum liber. Eiusdem De nympharum antro in Odyssæa opusculum ...