• 證治凖繩 : 四十四卷 / 王肯堂輯.
  • Zheng zhi zhun sheng : si shi si juan / Wang Kentang ji.