• 雲棲法彙 : 三十三卷 / 〓宏述.
  • Yunqi fa hui : san shi san juan / Zhuhong shu