• 笠翁文集: [十六卷]/ 李漁著 ; 沈心友, [沈]將舒仝訂.
  • Liweng wen ji : [shi liu juan] / Li Yu zhu ; Shen Xinyou, [Shen] Jiangshu dong ding