• 意解山房溫疫析疑 : 四卷 / 唐毓厚著.
  • Yi jie shan fang wen yi xi yi : si juan / Tang Yuhou zhu