• 元〓醫鏡 : 五卷, 卷首一卷/ 敲蹻道人.
  • Yuan hui yi jing : wu juan, juan shou yi juan / Qaioqiaodaoren