• 禮記摘註 : 五卷 / 李上林編著 ; 李伯龍校.
  • Li ji zhai zhu : wu juan / Li Shanglin bian zhu ; Li Bolong jiao