• 華嚴經明法品内立三寳章 : [二卷] / 法藏述.
  • Hua yan jing ming fa pin nei li san bao zhang : [er juan] / Fazang shu