• 歷朝文選 : 五十卷 / 姚翼編次 ; [姚] 三才校正 ; [姚] 四聰督梓.
  • Li chao wen xuan : wu shi juan / Yao Yi bian ci ; [Yao] Sancai jiao zheng ; [Yao] Sicong du zi.