• 雜病證治類方 : 八卷 / 王肯堂輯.
  • Za bing zheng zhi lei fang : ba juan / Wang Kentang ji.