• 羯磨指南 : 十四卷 / 炤明輯.
  • Jie mo zhi nan : shi si juan / Zhaoming ji.