• [普林斯頓大學東亞圖書館藏敦煌吐魯番文獻].
  • [Pulinsidun da xue Dong Ya tu shu guan cang Dunhuang Tulufan wen xian].