• 佛遺敎經論疏節要 / 鳩摩羅什譯 ; 淨源節要 ; 〓宏補註.
  • Fo yi jiao jing lun shu jie yao / Jiumoluoshi yi ; Jingyuan jie yao ; Zhuhong bu zhu