• 大佛頂首楞嚴經疏解蒙鈔卷末五錄 : 五卷 / 錢謙益集.
  • Da fo ding shou leng yan jing shu jie meng chao juan mo wu lu : wu juan / Qian QianYi ji.