• 大佛頂如來密因修正了義諸菩薩萬行首楞嚴經 : 十卷 / 般剌密帝譯 ; 惟則會解.
  • Da fo ding Rulai mi yin xiu zheng liao yi zhu pu sa wan xing shou leng yan jing : shi juan / Banlamidi yi ; Weize hui jie