• 大方等陀羅尼經 : 四卷 / 法衆譯.
  • Da fang deng tuo luo ni jing : si juan / Fazhong yi.