• 綱鑑要編 : 二十四卷 / 陳臣忠纂 ; 吳三省, 吳如麟校.
  • Gang jian yao bian : er shi si juan / Chen Chenzhong zuan ; Wu Sanxing, Wu Rulin jiao