• 針灸大成 : 十卷 / 楊繼洲.
  • Zhen jiu da cheng : shi juan / Yang Jizhou