• 大乘大集地藏十輪經 : 五卷 / 玄奘譯.
  • Da sheng da ji di zang shi lun jing : wu juan / Xuanzang yi.