• 四傑詩選 / 姚佺, 孫枝蔚選.
  • Si jie shi xuan / Yao Quan, Sun Zhiwei xuan.