• 梓溪文鈔内集 : 八卷 ; 梓溪文鈔外集 : 十卷 / 舒芬著.
  • Zixi wen chao nei ji : ba juan ; Zixi wen chao wai ji : shi juan / Shu Fen zhu.