• 東坡奏議 : 十五卷 ; 東坡内制集 : 十卷, 樂語 ; 東坡外制集 : [三卷] / 蘇軾.
  • Dongpo zou yi : shi wu juan ; Dongpo nei zhi ji : shi juan, Yue yu ; Dongpo wai zhi ji : [san juan] / Su Shi