• 新刊文選批評 : 十四卷 / 蕭統選輯 ; 郭正域批評.
  • Xin kan wen xuan pi ping : shi si juan / Xiao Tong xuan ji ; Guo Zhengyu pi ping.