• 訂補坡仙集鈔 : 三十八卷 / 蘇軾撰 ; 李贄選 ; 陳繼儒訂補
  • Ding bu Po xian ji chao : san shi ba juan / Su Shi zhuan ; Li Zhi xuan ; Chen Jiru ding bu.