• 妙法蓮華經. 觀世音菩薩普門品. 第二十五 / [鳩摩羅什譯].
  • Miao fa lian hua jing. Guan shi yin pu sa pu men pin. di 25 / [Jiumoluoshi yi].