• 半舫齋古文 : 八卷 / 夏之蓉著 ; 戴祖啟批點.
  • Ban fang zhai gu wen : ba juan / Xia Zhirong zhu ; Dai Zuqi pi dian