• 禪林僧寳傳 : 三十卷, 目錄 [三卷] / 惠洪撰.
  • Chan lin seng bao zhuan : san shi juan, mu lu [san juan] / Huihong zhuan