• 思玄集 : 十六卷 / 桑悦著 ; 計宗道校.
  • Sixuan ji : shi liu juan / Sang Yue zhu ; Ji Zongdao jiao