• 楞伽阿跋多羅寳經心印 : [二卷] / 求那跋陀羅譯 ; 乘峕講錄.
  • Leng qie e ba duo luo bao jing xin yin : [er juan] / Qiunabatuoluo yi ; Chengshi jiang lu.