• 華嚴一乘教義分齊章 : 四卷 / 法藏述.
  • Hua yan yi cheng jiao yi fen qi zhang : si juan / Fazang shu