• 佛說阿彌陀經疏鈔 : 四卷 / 〓宏述 ; 程應衢校.
  • Fo shou Emituo jing shu chao : si juan / Zhuhong shu ; Cheng Yingqu jiao