• 新刻註釋故事白眉 : 十卷 / 許以忠集 ; 鄧志謨校.
  • Xin ke zhu shi gu shi bai mei : shi juan / Xu Yizhong ji ; Deng Zhimo jiao