• 芜湖市档案馆指南 : 旧版 / 芜湖市档案馆.
  • Wuhu Shi dang an guan zhi nan : jiu ban / Wuhu Shi dang an guan