• 大连市西岗区档案馆指南 / 宫传超.
  • Dalian Shi Xigang Qu dang an guan zhi nan / Gong Chuanchao