• 河南省档案馆指南 / 河南省档案馆编.
  • Henan Sheng dang an guan zhi nan / Henan Sheng dang an guan bian