• 明清会元状元科举文墨今译 = MingQing huiyuan zhuangyuan keju wenmo jinyi / 田启霖, 刘秀英编译.
  • Ming Qing hui yuan zhuang yuan ke ju wen mo jin yi = MingQing huiyuan zhuangyuan keju wenmo jinyi / Tian Qilin, Liu Xiuying bian yi.